dog.jpg 

kalb hansi kaaka, ey!

hund hund hund, hund!